Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України


Міністерство освіти і науки України – відкритий і зорієнтований на взаємодію та партнерство центральний орган виконавчої влади, який відповідає перед суспільством за стійкий та інноваційний розвиток системи освіти і науки України на національному, європейському та глобальному рівнях, має довіру освітянської та наукової спільноти, міжнародних партнерів і українського суспільства в цілому. 


Місія МОН

Творення в Україні інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожний громадянин має рівні можливості для розвитку свого таланту впродовж життя заради формування згуртованої спільноти громадян, спроможних до активної творчої співучасті у стійкому розвитку України. 

Наша місія полягає в розробленні і здійсненні державної  політики, що гарантує: 

 • усебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей; виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу; підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору; 
 • розвиток науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти; створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності; забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Цінності

 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • дотримання прав і свобод людини і громадянина;
 • законність;
 • гуманізм;
 • академічна доброчесність; 
 • академічна свобода;
 • прозорість та відкритість;
 • відповідальність та підзвітність;
 • професійність та постійне удосконалення.

Стратегічні пріоритети

 • МОН визначило пріоритети та напрями діяльності до 2030 року:
 • Дошкільна, шкільна, позашкільна, спеціальна та інклюзивна освіта.
 • Фахова передвища, вища освіта та освіта дорослих.
 • Професійна (професійно-технічна) освіта. 
 • Наука та інновації.
 • Цифрова трансформація освіти і науки.
 • Європейська інтеграція освіти і науки.

Контакти

+380 (44) 481 32 21
mon@mon.gov.ua


Посилання


Адреса

Київ
пр. Перемоги, 10